Nawigacja

O przedszkolu

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1.dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy placówki zgodnie z arkuszem organizacji zatwierdzonym przez organ prowadzący. Dzieci na pobyt całodzienny od godz. 6.30 do 16.30,

2.rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu,

3.osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi. Od momentu wyjścia dziecka z sali (lub z ogrodu) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi osoba odbierająca,

4.dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż rodzicom. Rodzice (prawni opiekunowie) w takim przypadku składają upoważnienie na piśmie i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. Upoważnienie takie jest ważne przez rok szkolny. Może jednak w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione,

5.upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica,

6.nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

7.o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka,

8.życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

9. dzieci rano przyprowadzane są do sali, w której znajdują się nauczycielki. Za dzieci pozostawione w szatni bez opieki rodzica, przedszkole nie odpowiada,

10.szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im.Janiny Porazińskiej obowiązujące wszystkich pracowników przedszkolai rodziców.

 

 

utaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
    Miejskie Przedszkole nr 2 w Mszanie Dolnej
    ul. Orkana 12
    34 -730 Mszana Dolna

    DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Halina Domiter
  • 018 3310664

Zdjęcia