Nawigacja

O przedszkolu

O Przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 2 Mszana Dolna posiada dwa oddziały, w których dzieci zgrupowane są według wieku.

I Oddział -  Krasnale -  grupa młodsza – 3,4  lata

II Oddział  – Dzielne Zuchy -  grupa mieszana –  5, 6 lat.

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone są na dwóch poziomach.

Oprócz zajęć prowadzonych w grupach przez nauczycielki prowadzone są także bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • Religia, 
 • Język angielski,
 • Zajęcia logopedyczne
 • Koło plastyczne,,W krainie plastyki",
 • Koło badawcze ,,Mali badacze"
 • Zespół Regionalny "Mali Zagórzanie"

 

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku           

w godzinach  od 630 do 16 30.

 

       Dyrektorem Przedszkola jest Pani mgr Halina Domiter.

 

 

 Personel Przedszkola liczy 9 osób.:

 dyrektor, 3 nauczycielki, 1 intendentka, 2 woźne oraz 2 kucharki.

 

 

Najważniejsze uroczystości przedszkolne :

    Święto Przedszkolaka - 20 września

•   Święto Pieczonego Ziemniaka

•   Pasowanie  na przedszkolaka

•   Święto Pluszowego Misia

•   Święto Niepodległości

     Andrzejki

    Mikołajki

       Wigilia w przedszkolu

     Adoracja Żłóbka w kościele parafialnym

     Dzień Babci i Dziadka

     Zabawa Karnawałowa 

 •  Walentynki                                         

      Dzień Kobiet

•  Święto czekolady

•  Dzień Ziemi

  Dzień Dziecka - Dzień Sportu

      Piknik Rodzinny

      Zakończenie roku przedszkolnego 

        

Wszystkie uroczystości i ważne wydarzenia z życia przedszkola są upamiętnione w kronikach przedszkolnych prowadzonych od początku jego istnienia (1973).

 Praca wychowawczo - dydaktyczna  Przedszkola jest zgodna z nową podstawą programową. Dodatkowo oparta jest na Programie Wychowania Przedszkolnego , pakiecie edukacyjnym Przygoda z uśmiechem, programie regionalnym "Moja miejscowość - Mszana Dolna", programie wychowawczym i profilaktyczny.

 

Przedszkole kultywuje tradycje regionalne – zagórzańskie. Od lat działa w obrębie placówki zespół regionalny „Mali Zagórzanie wyposażony w stroje zagórzańskie. Dzieci występują na różnego rodzaju uroczystościach na terenie miasta, gminy, a także powiatu. Zespół brał udział w wielu konkursach, czego dowodem są liczne nagrody, wyróżnienia. W Kąciku Regionalnym znajdują się zabawki ludowe.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy placówki zgodnie z arkuszem organizacji zatwierdzonym przez organ prowadzący. Dzieci na pobyt całodzienny od godz. 6.30 do 16.30,

 2. wszystkie dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola do godz. 9.00,

 3. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu,

 4. osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi. Od momentu wyjścia dziecka z sali (lub z ogrodu) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi osoba odbierająca,

 5. dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż rodzicom. Rodzice (prawni opiekunowie) w takim przypadku składają upoważnienie na piśmie i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. Upoważnienie takie jest ważne przez rok szkolny. Może jednak w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione,

 6. upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica,

 7. nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,

 8. o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka,

 9. w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 12 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica,

 10. życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego

z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

 1. dzieci rano przyprowadzane są do sali, w której znajdują się nauczycielki. Za dzieci pozostawione w szatni bez opieki rodzica, przedszkole nie odpowiada,

 2. szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im.Janiny Porazińskiej obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola

i rodziców.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
  Miejskie Przedszkole nr 2 w Mszanie Dolnej
  ul. Orkana 12
  34 -730 Mszana Dolna

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Halina Domiter
 • 018 3310664

Zdjęcia